Skip to content

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van het Oogheelkundig Medisch Centrum Amstelland te Amsterdam, en de daaraan verbonden vrijgevestigde medisch specialisten (hierna “OMC Amstelland”).

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door het OMC Amstelland en door de daaraan verbonden vrijgevestigd medisch specialisten met patiënten gesloten behandelingsovereenkomsten, voorzover deze werkzaamheden binnen het kader van het OMC Amstelland worden uitgeoefend.

De tekst van deze algemene voorwaarden is vastgesteld in een gezamenlijk besluit van de Raad van Bestuur van Het OMC Amstelland en de aan Het OMC Amstelland verbonden ter zake representatieve gemandateerde vertegenwoordiging van een te onderscheiden groep van stafleden, de medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren. De beide in de eerste zin van deze toelichting genoemde partijen dienen de patiënt op het bestaan en het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden op de met hem te sluiten behandelingsovereenkomsten te wijzen. Als dit redelijkerwijs mogelijk is zullen zij een exemplaar van deze algemene voorwaarden aan de patiënt ter hand stellen. In ieder geval zijn deze algemene voorwaarden te allen tijde op enkel verzoek van de patiënt verkrijgbaar.

 1. Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  A. het OMC Amstelland te Amsterdam en/of de daarin werkzame vrijgevestigd medisch specialisten.
  B. behandelingsovereenkomst: alle door het OMC Amstelland met een patiënt gesloten overeenkomsten betreffende een behandeling.
  C. patiënt: de wederpartij van Het OMC Amstelland bij het aangaan van de behandelingsovereenkomst. D. behandeling: een ziekenhuisopname, dagbehandeling, poliklinische behandeling of -consult, ziekenhuisverplaatste zorg en alle overige, al dan niet medisch specialistische, zorg of dienstverlening.
 2. Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien Het OMC Amstelland daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd.
 3. Het OMC Amstelland is op elk moment dat daartoe voor hem redelijkerwijs aanleiding bestaat gerechtigd om van de patiënt gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen voor de geschatte kosten van de aan hem te verlenen behandeling of verdere behandeling. Het achterwege blijven van vooruitbetaling of zekerheidsstelling geeft Het OMC Amstelland echter niet de bevoegdheid tot het uitstellen of achterwege laten van acuut te verlenen zorg. Alleen de arts is bevoegd te bepalen of er sprake is van acuut te verlenen zorg.”
 4. Afspraken tot behandeling die 24 uur of korter voor de betreffende afspraak worden afgezegd of, zonder dat de patiënt verschijnt, niet worden afgezegd, kunnen door Het OMC Amstelland bij de patiënt in rekening worden gebracht tegen het op dat moment geldende no-show tarief.
  Behoudens tegenbewijs strekt in deze de ziekenhuisadministratie tot het volledige bewijs dat een zodanige afspraak gemaakt was.
Back To Top